da su od ukupnog broja bečkih ulica koja nose ljudska imena samo 8% ženska.