Ažurirano 29.07.2022.

Jedno od najvažnijih pitanja za strance koji se naseljavaju u Beču a žele da rade u svojoj branži jeste nostrifikacija diplome u Austriji.

Nostrifikacija znači zvanično izjednačavanje (priznavanje) studija završenih u nekoj trećoj državi sa austrijskim studijama, odnosno u Austriji stečenim titulama.

Kada se proces priznavanja završi, osoba koja je nostrifikovala diplomu uz nju stiče pravo na zapošljavanje, kao i pravo na nošenje sada priznate titule.

Koji su uslovi za nostrifikaciju?

Pre svega, osnovni uslov da se izvrši nostrifikacija jeste stalni boravak u Austriji. Taj prvi uslov nužno je povezan i sa sledećim, tj. drugim uslovom.

Mora se unapred dokazati da je nostrifikacija neophodna za bavljenje onim od države priznatim pozivom u Austriji, kojem kandidat stremi.

U praksi to znači da vi pronađete firmu koja bi vas na osnovu kvalifikacija zaposlila, ali vaša diploma ne odgovara u potpunosti diplomi istih studija u Austriji. Onda vam ta firma izda potvrdu koju prilažete uz zahtev za nostrifikaciju.

Nostrifikacija u Austriji – nadležne institucije

Za priznavanje diploma stečenih u tzv. trećim državama nadležni su oni univerziteti, fakulteti i visoke škole koji nude uporedive smerove.

To znači da se nostrifikacija strane diplome za određeno zanimanje može obaviti u školi po vašem izboru, ali svakako ekvivalentno smeru koji ste studirali.

Zahtev za nostrifikaciju je moguće podneti samo u jednoj školi i dok se ne završi proces ne može se menjati ustanova.

Ovde treba reći, da razni univerziteti i visoke stručne škole imaju različite zahteve, kada je reč o nostrifikaciji.

Zato se preporučuje da se unapred pažljivo informišete pre nego što donesete konačnu odluku gde će te podneti svoj zahtev za nostrifikaciju.

Potrebna dokumenta za nostrifikaciju diplome u Austriji

Koja dokumenta treba podneti zavisi od obrazovne ustanove koja treba da izvrši nostrifikaciju. Obaveštenja o tome daje sama ustanova.

Ono što je osnovno za sve ustanove je sledeće:

  • Zahtev koji treba popuniti – dobija se u ustanovi za koju ste se odlučili
  • Pasoš
  • Dokazi o studijama u inostranstvu (npr. plan predavanja, potvrde o položenim ispitima)
  • Dokaz o završenim studijama – Diploma
  • Potvrda od firme kod koje ćete raditi stručan posao za koji je neophodna nostrifikacija

Sva dokumenta moraju biti u originalu, prevedena na nemački jezik kod ovlašćenog sudskog prevodioca i overena tzv. Apostilom.

Kada se dokumenta predaju zvanično otpočinje proces nostrifikacije vaše diplome.

Upoređuju se odslušani predmeti, broj sedmičnih časova i položeni ispiti. I na osnovu toga se izdaje rešenje o predmetima i ispitima koji se nužno moraju odslušati i nadoknaditi.

Predavanja i ispiti su na nemačkom jeziku i minimalno poznavanje koje se traži u Austriji jeste nivo B2.

Koliko dugo traje proces i koliko košta nostrifikacija?

Ustanova kojoj ste predali zahtevana dokumenta dužna je da u roku od 3 meseca napravi listu ispita koje morate nadoknaditi.

Nakon toga sve zavisi od vas koliko brzo budete pripremali ispite, ali i od termina kada se određeni predmeti slušaju u školi koju ste odabrali.

Cena nostrifikacije diplome u Austriji se kreće od 150 do 250 evra.

Treba još reći da neke države imaju takve bilateralne sporazume sa Austrijom, da se određene diplome priznaju bez nostrifikacije, dok za druge to ne važi.

Dakle, svakako je važno dobro se informisati i to najbolje za vas može da uradi firma koja vam nudi radno mesto u Austriji.

Sporazum o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti

Sporazum o ekvivalencijama u univerzitetskoj oblasti koji su Austrija i SFRJ potpisale, a koji je objavljen u službenom glasniku Rep. Austrije 16.10.1980., i dalje je važeći.

Ovaj sporazum defininiše koje su to diplome i smerovi fakulteta iz SFRJ priznati u Austriji, bez nostrifikacije.

Originalni dokument možete preuzeti odavde. Zahvaljujemo gosp. Vladanu Živanoviću iz Beograda koji nam je ustupio ovaj dokument.


Na našim stranicama možete pronaći institucije koje nude kurseve nemačkog jezika svih nivoa, kao i osnovne informacije o tome kako studirati u Austriji.