Dečji dodatak „Familienbeihilfe“ (u nadležnosti poreske uprave „Finanzamt“) i naknada za odgoj dece „Kinderbetreuungsgeld“ (u nadležnosti Zavoda za zdravstveno osiguranje „Krankenkasse“) su državne finansijske pomoći za osobe (roditelje) s decom (rođena deca i unuci, usvojena deca, pastorčad i posvojena deca), ako roditelj koji podnosi zahtev i dete ispunjavaju sledeće uslove:

Legalan boravak u Austriji:

 • Austrijski državljani.
 • Strani državljani (državljani trećih država) sa dozvolom prema Zakonu o naseljavanju i boravku (NAG karta) ili prema § 54 Zakona o azilu – boravišna dozvola, boravišna dozvola plus, boravišna dozvola posebna zaštita. (Za kasnije rođenu decu se po podnošenju boravišne karte na uvid dečji dodatak odobrava unazad do rođenja).
 • Građani i građanke EU sa uverenjem o prijavi (odnosno pre 1.1.2006. godine sa izdatom potvrdom prijave).
 • Osobe sa pravom na azil, od meseca izdavanja pozitivnog rešenja.
 • Zaposlena lica sa pravom na subsidijarnu zaštitu bez primanja pomoći za osnovne potrebe (kod naknade za odgoj dece ne sme postojati ni pravo na socijalnu pomoć „Mindestsicherung“) (Pažnja! Kod ovog modela, u slučaju gubitka radnog mesta, prestaje i pravo na dečji dodatak).

Središte životnih interesa / stalni boravak u Austriji

Središte životnih interesa proizilazi iz intenziteta ličnih odnosa i ekonomskih interesa u nekoj zemlji. Primeri za dokumente koji se podnose: Prijava glavnog mesta boravka, ugovor o zakupu stana (vrsta i površina stana), radni ugovori roditelja, dokazi o režijskim troškovima (struja, grejanje itd.), potvrde o posećivanju jaslica ili obdaništa odnosno pohađanju škole dece u Austriji itd.

Zajedničko domaćinstvo (roditelja i deteta)

Pravo ostvaruje onaj roditelj, u čijem domaćinstvu dete živi, ili onaj roditelj, koji pretežno doprinosi izdržavanju. Ako dete živi u domaćinstvu s oba roditelja, prvenstveno majka ostvaruje pravo – međutim, može se i odreći u korist drugog roditelja.

Dečji dodatak

Dodatno uz opšte uslove treba se obratiti pažnja na sledeća pravila:
Pravo na dečji dodatak postoji nezavisno o visini zarade roditelja. Po detetu samo jedna osoba može podneti jedan zahtev.
Samostalno pravo deteta postoji, ako je dete potpuno siroče ili roditelji s obavezom izdržavanja dokazivo ne plaćaju odgovarajuće izdržavanje.
Punoletno dete kod Poreske uprave može podneti zahtev za doznaku na svoj žiroračun (uslov za direktnu isplatu dečjeg dodatka je u pravilu da majka ili otac pristanu na vršenje doznake).

Trajanje – starosna granica

 • Pravo na dečji dodatak postoji za svu maloletnu decu do njihovog 18. rođendana (punoletnosti):
  Od 19. godine života se u obzir uzima i zarada deteta (ako prelazi € 10.000,- godišnje). Ne uračunavaju se: naknade za učenike u privredi, penzije siročadi ili primanja na osnovu zbrinjavanja siročeta, te primanja oslobođena poreza na prihod.
 • Pravo na dečji dodatak postoji za decu do njihovog 24. rođendana odnosno 25. rođendana:
  a) ako se nalaze na stručnom obrazovanju odnosno stručnom usavršavanju, na studijama uz podnošenje dokaza o ostvarenom uspehu na studijama (16 ECTS bodova).
  b) između završetka školovanja i najranijeg mogućeg početka daljeg stručnog obrazovanja.
  c) za period između završetka vojnog roka ili civilne službe do najranijeg mogućeg početka stručnog obrazovanja. Predviđeno minimalno trajanje studija po stepenu se načelno ne sme prekoračiti za više od 1 semestra ili predviđeno trajanje obrazovanja za više od 1 godine. (moguće su maksimalno 2 promene studija).
  d) U određenim izuzecima (vojni rok / civilna služba, rođenje deteta, studije, dobrovoljna socijalna godina) je primanje dečjeg dodatka moguće do navršene 25. godine života.
 • Vremenski neograničeno:
  Za značajno hendikepiranu decu sa više od 50% radne nesposobnosti (potreban lekarski atest Savezne socijalne službe) postoji na zahtev uvećani dečji dodatak.
  Dodatak se uvećava za €155,90.

Visina dečjeg dodatka

Dečji dodatak od januara 2018. godine iznosi po detetu i mesecu:

Starosno dobaMesečni iznos
od rođenja€ 114,00
od 3. godine€ 121,90
od 10. godine€ 141,50
od 19. godine€ 165,10
Stanje: oktobar 2020.

Ukupni mesečni iznos dečjeg dodatka se stepenovanjem za braću i sestre uvećava za svako dete, ako:

 • se odobri za dvoje dece, za € 7,10 za svako dete.
 • se odobri za troje dece, za € 17,40 za svako dete itd.

Za svako dete se dodatno uz dečji dodatak plaća poreska povlastica za decu (€ 58,40). Tako da se mesečno isplaćuje, na primer, za dete starosti od 10 godina, ukupno € 141,50 + € 58,40 = € 199,90 mesečno.

Zahtev za dečji dodatak se može podneti maksimalno 5 godina unazad. U septembru se isplaćuje školski startni dodatak od € 100 za svako dete između 6 i 15 godina. Nije potreban poseban zahtev.

Dodatak za višebrojnu decu

Pravo na dodatak za višebrojnu decu u visini od € 20 mesečno se ima za svako treće i sledeće dete koje živi na saveznoj teritoriji (izuzetak EU prostor), a za koje se odobri dečji dodatak. Granica primanja: € 55.000 (podnošenje zahteva kod poreske uprave – formular E4 ili poreska prijava).

Gde podneti zahtev?

Zahtev za dečji dodatak se podnosi nadležnoj poreskoj upravi tj. “Finanzamt-u” i to:

 • lično u poreskoj upravi ili
 • onlajn preko FinanzOnline (ukoliko ste registrovani).

Na sledećem linku možete preuzeti zahtev za dečji dodatak.

Tekst pravno uskladila: pravnik Danijela Todorović