Državljani “trećih” zemalja mogu se prijaviti za crveno-belo-crvenu kartu za fizička lica, ukoliko su:

 • Posebno visoko kvalifikovani.
 • Profesionalci u deficitarnim zanimanjima.
 • Ostali ključni radnici.

Uslovi za dobijanje vize:

 • Ispunjavanje uslova oko ključne radne snage za određenu godinu.
 • Zahtev se podnosi u Odseku za strance – Magistrat MA35 u Beču.
 • Cena vize: 160 evra.

Potrebna dokumentacija:

 1. Zahtev za izdavanje vize na nemačkom jeziku. Preuzima se ili popunjava ovde;
 2. Važeći pasoš;
 3. Biometrijska slika za pasoš, ne starija od 6 meseci.
 4. Izvod iz knjige rođenih;
 5. Potvrda o budućoj adresi stanovanja (ugovor o stanovanju ili potvrda o vlasništvu nad stanom);
 6. Potvrda o načinu izdržavanja za vreme boravka (potvrda o visini zarade podnosioca zahteva);
 7. Zdravstveno osiguranje koje važi u Austriji. Ovde možete pogledati spisak;
 8. Potvrda iz registra neosuđivanih iz države iz koje osoba dolazi (ne starija od 3 meseca);
 9. Pismena izjava firme kod koje će podnosilac zahteva raditi.

Sva dokumenta moraju biti prevedena na nemački jezik kod sudski ovlašćenog tumača i prilažu se u originalu i kopiji.

Za sledeća dokumenta potreban je tzv apostil koji se dobija u sudu:

 • Izvod iz knjige rođenih.
 • Izvod iz knjige venčanih.
 • Potvrda o partnerskom odnosu.
 • Rešenje o razvodu braka.
 • Rešenje o prekidu partnerskog odnosa.
 • Izvod iz knjige umrlih.
 • Potvrda o nekažnjavanju.

Institucija za odobravanje boravišne vize može tražiti i dodatna dokumenta prilikom predavanja zahteva.

Dodatne informacije:

 • Zahtev se predaje lično ili ga predaje firma kod koje će podnosilac zahteva raditi.
 • Spajanje porodice je moguće.
 • Prva dozvola koja se izdaje ne ulazi u kvotu koja je predviđena za datu godinu.
 • Dokaz o završenom A2 kursu nemačkog jezika.
 • Nakon 5 godina neprekidnog boravka u Austriji moguće je podneti zahtev za neograničenu vizu.
 • Ukoliko pasoš traje kraće nego mogući boravak, dozvola će biti izdata do datuma trajanja pasoša.