Poslednjih godina došlo je do velikih promena u strukturi religioznog stanovništva u Austriji. Dok se broj katolika i protestanata smanjuje veliki je porast broja pravoslavnih i muslimana u Austriji.

Najnoviji statistički podaci

Statistički podaci pokazuju da je u Austriji sve veći broj stanovnika koji se ne svrstavaju ni u jednu religioznu grupu. Iako je nekada procenat bio mnogo veći, danas 77,6% ljudi pripadaju nekoj verskoj zajednici.

Apsolutno najveći pad beleži katolička crkva, kojoj je 1951. god. pripadalo 89% stanovništva, da bi 2001. bili na oko 74%, a krajem 2021. svega se 55% građana u Austriji izjašnjava kao katolici.

Iako su procenti relativna kategorija obzirom da je poslednjih 40 godina veliki priliv stranaca drugih verskih pripadnosti, ipak brojevi pokazuju veliko smanjenje katolika u Austriji.

1951. god. od 6,9 miliona stanovnika skoro 6,2 su se izjašnjavali kao katolici. Krajem 2021. od 8,9 miliona građana Austrije svega 4,9 su katoličke veroispovesti.

Takođe se smanjio i broj protestanata, kojih je 1951. god. bilo oko 430 hiljada, a danas ih ima oko 340 hiljada.

Pravoslavni i muslimani u Austriji

Porast pravoslavnih i muslimanskih vernika vezan je pre svega za doseljavanje u Austriju poslednjih 50tak godina.

Podaci za islam su prvi put dostupni za 1971. godinu. Tada se samo 0,3% izjašnjavalo da su islamske veroispovesti.

Što se tiče pravoslavnih, prvi statistički podaci objavljeni su tek 2001. god. kada je bilo oko 180 hiljada pripadnika ove verske zajednice, dok ih danas ima blizu 440 hiljada širom Austrije.

Procentualno gledano, od ukupnog broja stanovnika 8,3% su islamske, a 4,9% pravoslavne veroispovesti sa stalnom tendencijom rasta.

Godina1951196119711981199120012021
Ukupno stanovnika u milionima6.933,97.073,87.491,57.555,37.795,88.032,98.935,8
Religija
Rimo-katolička6.170,16.295,16.548,36.372,66.081,55.915,44.933,3
Protestantska (evangelisti)429,5438,7447,1423,2388,7376,2340,3
Staro-katolička32,929,727,025,518,914,64,9
Pravoslavna179,5436,7
Jevrejska11,29,08,57,17,38,15,4
Islamska22,376,9158,8339,0745,6
Ostale verske zajednice23,131,474,4118,9197,476,2472,0
Bez verske pripadnosti264,0266,0321,2452,0672,3963,31.997,7
Nepoznato3,14,042,879,0271,0160,7
Stanovništvo od 1951. do 2021. prema odabranoj verskoj zajednici – zvanična statistika

Broj pravoslavnih i muslimana u Beču

Procenat pravoslavnih i muslimana u Beču kreće se oko 11% (pravoslavni) odnosno skoro 15% (muslimani) od ukupnog broja bečlija.

Nasuprot tome, u Beču ima nešto malo manje od 32% katolika, dok se 34% izjasnilo da ne pripada ni jednoj verskoj zajednici.

U svim ostalim saveznim državama katolici predstavljaju apsolutnu većinu, u Tirolu sa 66,2% čak skoro dvotrećinsku većinu.

Statistika govori da je veći procenat pravoslavnih i muslimana u Austriji skoncentrisan u velikim gradovima, pre svega u Beču.

Sa druge strane, procentualno najveći broj ljudi koji su se izjasnili kao katolici i protestanati živi izvan velikih gradova.


Pročitajte još:
Srpska pravoslavna crkva dobija još jedan hram u Beču
Crkve i ostale verske zajednice u Beču